Tagi

, , , , ,

Dowiedzmy się najpierw kto może być wspólnikiem spółki cywilnej.

Wspólnikiem spółki cywilnej mogą być:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • ułomne osoby prawne (jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale wyposażone na podstawie ustawy w zdolność prawną).

Najczęstszą postacią umowy spółki cywilnej jest umowa zawarta między osobami fizycznymi.

Czy do zawarcia takiej umowy konieczna jest pełna zdolność do czynności prawnej?

Doktryna wypowiada się jednoznacznie w tej kwestii, zgodnie twierdząc, że osoby małoletnie (ograniczona zdolność do czynności prawnej) mogą zawrzeć umowę spółki cywilnej, pod warunkiem że będą należycie reprezentowane przy zawieraniu umowy. To samo dotyczy osób ubezwłasnowolnionych częściowo.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej.

Punktem wyjścia jest art. 864 KC, który brzmi: „Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie”. Fragment „zobowiązania spółki” jest uproszczeniem, bowiem spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej. „Zobowiązania spółki” to w istocie wspólne zobowiązania wszystkich wspólników, obciążające ich na zasadzie solidarności. Mogą to być np. zamówione przez nich towary, wyposażenie lokalu, wynagrodzenie za pracę należne pracownikom spółki. Są to zobowiązania prywatnoprawne, natomiast zasada solidarności dotyczy również zobowiązań publicznoprawnych, tj. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Za wszystkie te zobowiązania wspólnicy spółki odpowiadają solidarnie.

Czym jest solidarna odpowiedzialność za zobowiązania spółki?

Solidarność zobowiązania oznacza, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, przy czym zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (art. 366 § 1 KC).

Ważne!!

Mimo iż wierzyciel nie musi pozywać wszystkich dłużników, to jest to o tyle istotne, że do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom (art. 778 KPC). W każdym innym wypadku egzekucja będzie mogła być przeprowadzona jedynie z majątków osobistych wspólników.

Pamiętaj! Do egzekucji z majątku wspólnego wspólników potrzebny jest JEDEN TYTUŁ EGZEKUCYJNY PRZECIWKO WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM.

Za co odpowiada wspólnik spółki cywilnej?

Wspólnik spółki cywilnej ponosi odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w okresie, gdy był wspólnikiem spółki. Oznacza to, że jeżeli do spółki przystępuje nowy wspólnik, to nie ponosi on odpowiedzialności swoim majątkiem osobistym za zobowiązania powstałe przed datą jego przystąpienia do spółki. Drugą implikacją tej zasady jest odpowiedzialność byłego wspólnika, który aktualnie wspólnikiem spółki nie jest, za zobowiązania powstałe przed jego opuszczeniem spółki.

Czy można narzucić wierzycielowi kolejność mas majątkowych do egzekucji?

Nie. Wskazanie w treści umowy spółki postanowień, w których wskazuje się kolejność zaspokajania wierzyciela z określonej masy majątkowej, nie będą miały skutków prawnych. Wszelkie takie umowy mają charakter wewnętrzny i wywierają skutki tylko między wspólnikami. Ułatwia to jedynie rozliczanie się wspólników między sobą.

Roszczenie regresowe

Ten rodzaj roszczenia jest konsekwencją odpowiedzialności solidarnej. Roszczenie regresowe przysługuje wspólnikowi, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela. Wspólnik ten może żądać od pozostałych wspólników części spełnionego świadczenia równo od każdego wspólnika lub w zależności od wniesionych przez nich udziałów do spółki, jeśli zapisali takie postanowienie w umowie spółki.

Reklamy